رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

تائید وبازگشت تمامی رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق  ازسوی وزارت علوم  
جهت انتخاب کد رشته رشته فقط تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخ
۱۷ تیرماه ۹۶ فرصت دارید.
رشته های موجود و فعال:

۱- حقوق خصوصی

۲-   حقوق جزا و جرم شناسی

۳- حقوق ثبت و اسناد و املاک

۴-روابط بین الملل

۵- حقوق تجارت بین الملل

۶- مهندسی برق - برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی

۷- مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

۸- مهندسی برق - سیستم های قدرت

۹- مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی
۱۰- مدیریت بازرگانی - کار آفرینی

۱۱-مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل

۱۲- مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک

۱۳- مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی

۱۴-مدیریت بازرگانی - بازار یابی

۱۵-مدیریت دولتی - طراحی سازمان های دولتی

۱۶- مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی

۱۷-  مدیریت دولتی - خط مشی گذاری عمومی

۱۸- مدیریت دولتی - بودجه وماليه عمومی

۱۹-مدیریت دولتی - مدیریت تحول

۲۰- مهندسي  صنايع - بهینه سازی سیستم ها

۲۱- مهندسی صنایع - لجستیک وزنجيره تامین

۲۲- مهندسی صنایع - مدیریت پروژه

۲۳- مهندسی صنایع - سیستم های کلان اقتصادی اجتماعی

۲۴- مهندسی کشاورزی - زراعت
۲۵-مهندسی کشاورزی - ژنتیک وبه نژادی گیاهی

۲۶- معارف اسلامی وحقوق - حقوق خانواده

۲۷- جامعه شناسی انقلاب اسلامی

۲۸ -  آموزش زبان انگلیسی
۲۹- زبان وادبیات فارسی - ادبیات کودک ونوجوان
۳۰- مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار
۳۱- شیمی - شیمی معدنی

۳۲- مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی


داوطلبان گرامی جهت انتخاب رشته وکسب اطلاعا ت بیشتر به سایت دانشگاه آزاد اسلامی www.azmoon.org  راجعه نمایند